DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: 7 nguyên tắc cơ bản trong lập báo cáo tài chính bất cứ ai cũng cần biết
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lập báo cáo tài chính rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong thời kì  kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng với các doanh nghiệp nước ngoài.  Sau đây là 7 nguyên tắc cơ bản trong lập báo cáo tài chính mà mọi doanh  nghiệp cần chú ý áp dụng, nhằm đưa ra những dự báo chính xác về tình  hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.


[Hình: bb.jpg]


1. Kinh doanh liên tục

Khi lập báo cáo tài chính, doanh  nghiệp phải đánh giá khả năng kinh doanh liên tục và lập báo cáo tài  chính phải dựa trên cơ sở kinh doanh liên tục. Tuy nhiên, trong trường  hợp nhận biết được những dấu hiệu của sự phá sản, giải thể hoặc giảm  phần lớn quy mô hoạt động của mình cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến  khả năng sản xuất kinh doanh thì báo cáo tài chính phải diễn giải cụ  thể, chi tiết các trường hợp đó.
2. Lập báo cáo dựa trên tinh thần trung thực

Các  lập  báo cáo tài chính cần phải trình bày trung thực về tình hình tài  chính, các đặc điểm kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh trong các  báo cáo. Đảm bảo nguyên tắc này giúp cho những đối tượng sử dụng báo  cáo tài chính thu nhận và phân tích đúng đắn mọi tình hình hoạt động tài  chính của doanh nghiệp, từ đó có quyết định đúng đắn.
3. Nguyên tắc dồn tích

Các  báo cáo tài chính (trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ) phải được lập theo  nguyên tắc dồn tích. Theo nguyên tắc này, mọi giao dịch kinh tế liên  quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi  phí được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, không quan tâm đến  thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền. Vì việc ghi nhận doanh thu và chi  phí có ảnh hưởng quyết định đến báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp trong  một kỳ, cơ sở dồn tích được xem là một nguyên tắc chính yếu đối với  việc xác định lợi nhuận của doanh nghiệp.
4. Lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán

Trong  quá trình lập báo cáo kế toán, các doanh nghiệp phải trình bày các chỉ  tiêu trên các báo cáo theo những nguyên tắc, cơ sở, quy định của chế độ  kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn áp dụng. Việc lựa chọn, áp dụng chế  độ kế toán của doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động sản xuất  kinh doanh, loại hình kinh doanh và ngành nghề kinh doanh. Mỗi loại hình  và ngành nghề kinh doanh có những đặc điểm riêng nên cần có sự lựa chọn  chế độ kế toán và được Bộ tài chính chấp thuận.
Ví dụ, trong thời  gian trước mắt các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các doanh nghiệp  liên doanh có thể áp dụng chế độ kế toán của một nước nào đó khi có tờ  trình và được Bộ tài chính chấp thuận, không nhất thiết phải áp dụng chế  độ kế toán Việt Nam. Khi đã lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán phù hợp,  báo cáo tài chính được lập và trình bày theo những nguyên tắc của chế  độ kế toán đó.


>>> Xem thêm:  dịch vụ kiểm toán

5. Điều quan trọng và sự hợp nhất trong báo cáo tài chính

Theo  nguyên tắc này, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin trọng yếu  riêng, không được tổng hợp với các thông tin không trọng yếu khác làm  cho sự nhận biết của những người sử dụng thông tin của báo cáo tài chính  bị hạn chế, không đầy đủ, thậm chí bị sai lệch. Thông tin trọng yếu là  những thông tin có tính quyết định, liên quan nhiều đến quá trình hoạt  động của doanh nghiệp. Các thông tin này không thể thiếu được trong quá  trình nhận biết khả năng tài chính và ra quyết định kinh doanh đối với  những người sử dụng.
Ngược lại, để đơn giản và dễ hiểu, những thông  tin đơn lẻ, không trọng yếu, có thể tổng hợp được thì cần phải phản ánh  dưới dạng các thông tin tổng quát.
6.Nguyên tắc bù trừ

Theo  nguyên tắc này, một số thông tin có thể được bù trừ cho nhau, còn một số  thông tin lại không được phép bù trừ cho nhau khi lập báo cáo tài  chính. Ví dụ tài sản và công nợ, thu nhập và chi phí không được bù trừ  cho nhau. Việc bù trừ các số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh  doanh hoặc Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này  phản ánh bản chất của giao dịch hoặc sự kiện, sẽ khiến người sử dụng  (như nhà đầu tư, lãnh đạo công ty) khó mà hiểu được các giao dịch hoặc  sự kiện được thực hiện và dự tính được các luồng tiền trong tương lai  của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu ở một số chỉ tiêu nào đó được phép bù  trừ thì cần phải xem xét tính trọng yếu của nó để thuyết minh, diễn giải  rõ ràng trong Thuyết minh báo cáo tài chính.
7. Nguyên tắc nhất quán trong bảng báo cáo

Nguyên  tắc này được phát biểu như sau: Các chính sách và phương pháp kế toán  mà doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một  kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán  đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong  phần thuyết minh báo cáo tài chính.
Ví dụ, trong kỳ doanh nghiệp đã  chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho là phương pháp kiểm kê định kỳ thì  phương pháp này phải được áp dụng trong suốt cả kỳ kế toán năm. Nếu năm  sau doanh nghiệp muốn đổi sang phương pháp kế toán hàng tồn kho là kê  khai thường xuyên thì doanh nghiệp phải giải thích trong phần thuyết  minh báo cáo tài chính rõ lý do tại sao thay đổi và việc thay đổi này sẽ  có ảnh hưởng như thế nào đến giá trị hàng tồn kho cũng như giá trị hàng  tồn kho đã xuất dùng hoặc xuất bán.
Xem thêm:
x