DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Chi tiết tài khoản chi phí sản xuất chung trong DN
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chi phí sản xuất chung là toàn bộ những chi phí phục vụ cho HĐ sản  xuất kinh doanh của DN. Toàn bộ những chi phí khác phát sinh tại phân  xưởng sản xuất chính của doanh nghiệp được phản ánh bằng TK 627 và được  hạch toán chi tiết theo 2 loại: Chi phí sản xuất chung cố định và chi  phí sản xuất chung biến đổi…. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

[Hình: dich-vu-kiem-toan1.jpg?w=474]
Chi phí sản xuất chung phải được hạch toán chi tiết theo 2 loại: Chi phí  sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi trong đó:
– Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí sản xuất gián tiếp,  thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như phí bảo  dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng,…và chi phí quản lý hành chính ở các  phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,…
Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí biến đổi cho mỗi  đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của máy móc thiết bị sản  xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung  bình trong các điều kiện sản xuất bình thường;
+ Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình  thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị  sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh;
+ Trường hợp mức sản xuất thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình  thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí  chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản  chi phí chung không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ
– Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp  thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm  sản xuất, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân  công gián tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi  phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.
Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng  một khoản thời gian mà chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm  không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí sản xuất chung được  phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa  các kỳ kế toán. Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế  toán, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp.
Các dịch vụ kiểm toán – kế toán của IAC Hà Nội bao gồm:
+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp
+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế
+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên
+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế
+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý
+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương
+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán
+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu
Xem thêm: