DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Luật Oceanlaw là nhà tư vấn luật chuyên tư vấn giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề, nếu bạn đang muốn mở lớp đào tạo nghề và đang vướng mắc thủ tục hồ sơ hãy liên lạc ngay tới Luật Oceanlaw để được tư vấn thêm.
Điều kiện cho phép thành lập trung tâm đào tạo nghề
Phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới các trung tâm dạy nghề và quy hoạch chi tiết của bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với lớp dạy nghề tư thục.
Đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ chuẩn theo quy định của pháp luật trong đó:
Tỷ lệ học sinh quy đổi / giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên một giáo viên;
Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.
Cơ sở vật chất hợp lý với quy mô, trình độ đào tạo của mỗi nghề và được thiết kế xây dựng căn cứ tiêu chuẩn ViệtNamTCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết đinh số 21/2003/QĐ- BXD ngày 28/7/2003 của bộ trưởng bộ Xây dựng. Cụ thể:
Diện tích đất dùng ít nhất là 1.000m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 khi là khu vực ngoài đô thị;
Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo căn cứ theo quy định. Diện tích phòng học ít nhất là 1,3m2/01 học sinh quy đổi;
Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành căn cứ theo chương trình đào tạo nghề sơ cấp.Diện tích phòng học thực hành tối thiểu 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi.
Thiết bị dạy và học nghề: Có đáp ứng đủ thiết bị đào tạo lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của mỗi nghề đào tạo căn cứ theo quy định.
Khả năng tài chính: Có đáp ứng đủ khả năng kinh tế đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm đào tạo nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm đào tạo nghề là 2 tỷ đồng.
Có có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề căn cứ theo quy định.
Cơ sở pháp luật
QUYẾT ĐỊNH Số: 71/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và lớp đào tạo nghề.
Quyết định ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/8/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 17/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép mở trung tâm dạy nghề.
Hãy liên hệ tới SDT 0965 15 13 11 để sử dụng dịch vụ