DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Quản trị nhân sự và những điều cần lưu ý
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức sẽ sử dụng ví dụ như: kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức nhằm duy trì cũng như phát triển doanh nghiệp được hiểu là nhân sự trong doanh nghiệp.
Từ cách hiểu trên ta có thể hiểu được quản trị nhân sự chính là những tác động hợp quy luật của chủ thể quản lý nhân sự đến các khách thể quản lý nhân sự nhằm đạt được các mục tiêu quản lý nhân sự trong doanh nghiệp đã được đề ra.
Việc quản lý nhân sự liên quan tới hàng loạt các hàng động như: theo dõi, hướng dẫn điều chỉnh, kiểm tra quá trình tạo của cải vật chất, tinh thần từ đó có thể thỏa mãn như cầu của con người nhằm mục đích chính là duy trì, bảo vệ, sử dụng và phát triển tiềm năng vô hạn của con người trong doanh nghiệp.
Công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu là tìm kiếm, phát triển cũng như duy trì đội ngũ nhân viên đồng thời quản lý chất lượng nhân sự trong công ty. Đạt được hiệu quả và năng suất cao hơn với một hạn chế về lực lượng lao động chính là điều mà các tổ chức mong đợi ở các nhà chuyên môn về quản lý sản xuất.
Việc tìm ra được đúng người, đúng số lượng và đúng thời điểm chính là nhiệm vụ của các nhà quản trị nhân sự. Khi lựa chọn được những người có kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn công ty đều có lợi. Việc việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
Quản trị nhân sự còn góp phần không nhỏ vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động. Đây chính là một vấn đề chung của toàn xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của con người mà nhân sự trong mỗi tổ chức có vai trò hết sức to lớn. Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và quyết định sự thành bại của tổ chức.