DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Hạch toán chiết khấu thanh toán khi bán hàng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bên cạnh khoản chiết khấu thương mại, kế toán còn gặp phải nghiệp vụ chiết khấu mà người bán dành cho các khoản tiền sau khi thanh toán hàng hóa. Đây thường được xem như là khoản chiết khấu thanh toán. Vậy Hạch toán chiết khấu thanh toán khi bán hàng cũng như mua hàng như thế nào?
Chiết khấu thanh toán
Thông thường khoản chiết khấu thanh toán là tiền người bán giảm giá cho người mua thanh toán trước theo hợp đồng.


Bộ tài chính ban hành công văn số 2785/TCT-CS ban hành ngày 23/7/2014 sửa đổi những TT mới của TT 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN quy định về các trường hợp tính chiết khấu thanh toán trong 2 trường hợp chiết khấu cho khách hàng và đơn vị được hưởng chiết khấu như thế nào.


Theo quy định của Bộ tài chính thì khoản chiết khấu thanh toán là số tiền không liên quan hàng hóa mà chỉ liên quan đến thỏa thuận giữa người bán và người mua nên không ghi giảm giá trị hàng hóa và tăng giá vốn hàng bán được.


Như vậy các khoản chiết khấu thanh toán sẽ không ghi giảm trên hóa đơn. Quy định khoản chiết khấu này tương đương với chi phí lãi vay và thu nhập tài chính áp dụng với lãi xuất đi vay nên cân nhắc khi tính vào chi phí bán hàng.


I. Hạch toán chiết khấu thanh toán cho người bán và người mua


Trường hợp làm chiết khấu thanh toán cho người bán


Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Căn cứ vào phiếu thu, chi 2 bên hạch toán chiết khấu thanh toán như sau:


Bên bán: Căn cứ vào phiếu chi hạch toán như sau:


Nợ TK 635: Chi phí tài chính


Có TK 131: (bù trừ luôn vào khoản phải thu)


Có TK111, 112: (tiền mặt hoặc chuyển khoản)


Hạch toán chiết khấu thanh toán với bên mua như sau


Nợ TK 331 áp dụng với trường hợp giảm trừ công nợ


Nợ TK 111, 112: (tiền mặt hoặc chuyển khoản)


Có TK 515: ( ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính)

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán


Hạch toán chiết khấu thanh toán như thê nào cho đúng


Ví dụ thực tế: Công ty kế toán Lê Ánh xuất hàng bán cho công ty A hàng hóa với tổng giá trị thanh toán là 150.000.000 triệu, ghi nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Khách hàng thanh toán sớm được chiết khấu 1,5% .Công việc thực hiện hach toán chiết khấu thanh toán bằng tiền mặt.


Hach toán chiết khấu thanh toán như sau


Th1: Với bên bán


Phản ánh tài khoản chiết khấu thanh toán 1,5% như sau:


Nợ TK 635: 1,5% x 150.000.000 = 2.250.000 đồng


Có TK 111: 1,5% x 150.000.000 = 2.250.000 đồng


TH2: Hạch toán với bên mua


Nợ TK 111: 2.250.000 đồng


Có TK 515: 2.250.000 đồng