DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế tncn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nếu bạn là một người đầu tư, khi được chia lợi nhuận nhưng lại bị đơn vị chi trả giữ lại 5% tổng số tiền thì số tiền đó được giải thích là số tiền thuế TNCN mà phải nộp cho khoản thu nhập phát sinh cho các hoạt động đầu tư. Hãy cùng IAC Hà Nội tìm hiểu về vấn đề Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN?
Câu hỏi Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN?


Căn cứ Khoản 6, Điều 11, Chương III của Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm c khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:


“3. Thu nhập từ đầu tư vốn


Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:


c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”


Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 10 quy định Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau:


“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.
2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.”


Căn cứ theo các quy định trên, lợi nhuận được chia cho các thành viên góp vốn vào công ty TNHH (trừ công ty TNHH 1 thành viên) là khoản thu nhập chịu thuế TNCN với mức thuế suất toàn phần là 5%.


Như vậy nếu công ty giữ lại của bạn 5% là chính xác, Ngoài ra nếu con số này cao hơn, bạn cần thực hiên xem lại khoản tiền mà công ty đó đã giữ lại của bạn.