DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Công văn 4498 của tổng cục thuế về tính tiền chậm nộp thuế
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Doanh nghiệp trong trường hợp đáp ứng điều kiện nào thì không tính tiền  chậm nộp? Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn  4498/TCT-QLN của Tổng cục thuế trả lời Cục thuế tỉnh Long An ngày 29  tháng 10 năm 2015.

 
 Công văn 4498/TCT-QLN
Nội dung Công văn 4498/TCT-QLN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5466/CT-QLCCN ngày 12/10/2015 của  Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời không tính tiền chậm nộp đối với  Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến  như sau:

Tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ  Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định:

Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp

“1. Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguôn  vôn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà  nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp  thuế kịp thời dân đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền  thuế.

Phạm vi số tiền thuế và thời gian không tính tiền chậm nộp tiền thuế đổi  với trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh  toán bằng nguôn vôn ngân sách nhà nước nhimg chưa được đơn vị sử dụng  von ngân sách nhà nước thanh toán

Không tỉnh tiền chậm nộp đổi với sổ tiền thuế còn nợ, số tiền thuế nợ  này không vượt quá sổ tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người  nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế nợ thuế của nhiều kỳ kê khai thuế thì tổng số  thuế nợ của các kỳ kê khai không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước  chưa thanh toán.

Thời gian không tính chậm nộp tiền thuế được tỉnh từ ngày người nộp thuế  phải nộp thuế đến ngày đơn vị sử dụng vắn ngân sách nhà nước thanh toán  cho người nộp thuế và không vượt quá thời gian ngân sách nhà nước chưa  thanh toán cho người nộp thuế. ”

Căn cứ quy định trên, đối với số thuế còn nợ ngân sách nhà nước, nếu nhỏ  hơn hoặc bằng số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp  thuế thì thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp, không phân biệt  số thuế còn nợ của việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng  nguồn vốn ngân sách nhà nước hay không.