DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Công văn 4493 của tổng cục thuế về phân kì nộp tiền thuê đất
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phân kỳ nộp tiền thuê đất? Để làm  rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn số 4493/TCT-QLN của  Tổng cục thuế trả lời Cục thuế tỉnh Long An ngày 29 tháng 10 năm 2015.


Công văn 4493/TCT-QLN
Nội dung Công văn 4493/TCT-QLN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3806/UBND-KT ngày 02/10/2015 v/v  kiến nghị phân kỳ nộp tiền thuê đất đối với một số doanh nghiệp do truy  thu tiền thuê đât phát sinh giai đoạn 2006 – 2014. Về việc này, Tổng cục  Thuế có ý kiến như sau:

1.Về gia hạn nộp thuế

Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng  dân thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung  Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013  của Chính phủ quy định:

Điểm d, Khoản 1 quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế: Không có  khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.
Điểm d, Khoản 3 quy định thủ tục, hồ sơ đối với trường họp nêu tại điểm d khoản:

+ Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư nậy;

+ Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên,  trong đó: xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó  khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ  theo đề nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề nghị gia  hạn;

+ Bản sao các văn bản về gia hạn, xoá nợ, miễn thuế, giảm thuế đối với  người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 02 (hai) năm  trước đó (nếu có);

+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến sản  xuất kinh doanh của người nộp thuế khi thực hiện quyết định.

2.Về nộp dần tiền thuế nợ


Điều 32 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng  dân thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung  Luật Quản lý thuê và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013  của Chính phủ quỵ định vê nộp dân tiền thuế nợ tối đa không quá 12  (mười hai) tháng, kể từ ngày băt đâu của thời hạn cưỡng chê thi hành  quyết định hành chính thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An báo cáo rõ và có ý  kiến về 09 trường họp UBND tỉnh Long An đề nghị theo công văn số  3806/UBND-KT nêu trên gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 30/10/2015.