DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
 Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế thực  hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kiểm tra lại việc khai  quyết toán thuế của doanh nghiệp. Vậy nếu doanh nghiệp chưa quyết toán  thuế trong khoảng thời gian 5 năm thì luật thuế quy định như thế nào?  IAC Hà Nội xin chia sẻ lại quy định như sau:

 Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 1 quy định về nguyên tắc tính thuế khai thuế như sau:
 “a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách  nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo  quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế.
b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung  trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và  nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.”
Theo quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 tại Điều 35 quy định về kiểm tra kế toán như sau:
“Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền  và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. Việc kiểm  tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm  quyền theo quy định của pháp luật.”
Như vậy việc kê khai thuế và làm báo cáo quyết toán thì số liệu là do  doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm với số liệu của doanh nghiệp  làm và cơ quan thuế sẽ xuống kiểm tra những số liệu mà doanh nghiệp đã  kê khai.
Doanh nghiệp sẽ phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền và không  được quá 1 lần kiểm tra cùng một nội dung. Khi cơ quan thuế xuống kiểm  tra doanh nghiệp thì phải thông báo trước với doanh nghiệp. Cơ quan thuế  sẽ kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong tất cả các năm mà  không phụ thuộc là sau 5 năm hay không.
Tuy nhiên việc phạt về hành vi khai sai số liệu kế toán dẫn đến thiếu số  thiếu phải nộp thì được quy định rất cụ thể và rõ ràng tại Điều 4 Thông  tư 166/2013/TT-BTC như sau:
– Thời gian là 2 năm
+ Trong thời hạn 2 năm doanh nghiệp vi phạm thủ tục về thuế như không  nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý thì bị xử phạt về hành vi vi phạm.
+ Nếu quá thời hạn 2 năm thì doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi vi  phạm thủ tục về thuế nhưng vẫn bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến  thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được hoàn.
– Thời gian là 5 năm.
+ Trong thời hạn 5 năm, doanh nghiệp khai thuế dẫn đến thiếu số thuế  được hoàn thì doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi khai sai, trốn thuế.  Doanh nghiệp phải tính tiền chậm nộp, tiền thuế phải nộp và tiền phạt  thuế để nộp vào ngân sách nhà nước.
+ Quá thời gian là 5 năm , doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt về hành vi  khai sai, trốn thuế, gian lận thuế. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải nộp  tiền thuế chậm nộp, tiền thuế trốn và tiền phạt chậm nộp vào ngân sách.
– Thời gian 10 năm:
+ Doanh nghiệp chỉ phải nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp đối với tiền thuế chậm nộp, tiền thuế trốn từ trong thời gian 10 năm.
Kết luận:
– Sau 5 năm doanh nghiệp vẫn phải quyết toán thuế.
– Thời gian phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế là 5 năm.
– Thời gian truy thu số thuế nộp thiếu, tiền chậm nộp thuế là 10 năm.