DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Nguyên tắc kế toán tài khoản 641 trong các Doanh nghiệp
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tài khoản 641 này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong  quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí  chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng,  chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo  quản, đóng gói, vận chuyển,…


b) Các khoản chi phí bán hàng không được coi là chi phí tính thuế TNDN  theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch  toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà  chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải  nộp.

c) Tài khoản 641 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí như: Chi  phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ; dịch  vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, yêu  cầu quản lý từng ngành, từng doanh nghiệp, tài khoản 641 có thể được mở  thêm một số nội dung chi phí. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán  hàng vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 – Chi phí bán hàng:

Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

– Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kỳ;

– Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” để tính kết quả kinh doanh trong kỳ.

Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.