DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Hạch toán đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
IAC xin chia sẻ cách hạch toán tài khoản 611 hàng hóa trong doanh nghiệp  kinh doanh hàng hóa để giúp các kế toán có được những kiến thức tốt  nhất nhé!

 
 – Đầu kỳ kế toán, kết chuyển giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ, ghi:

Nợ 611 – Mua hàng (6112)

Có 156 – Hàng hoá.

– Trong kỳ kế toán, khi mua hàng hoá nếu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ mua hàng:

+ Trị giá thực tế hàng hoá mua vào, ghi:

Nợ 611 – Mua hàng (6112)

Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các 111, 112, 141; hoặc

Có 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).

+ Chi phí mua hàng thực tế phát sinh, ghi:

Nợ 611 – Mua hàng (6112)

Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các 111, 112, 141, 331,…

+ Khi thanh toán trước hạn, nếu doanh nghiệp được nhận khoản chiết khấu thanh toán trên lô hàng đã mua, ghi:

Nợ 331 – Phải trả cho người bán (khấu trừ vào nợ phải trả người bán)

Có các 111, 112,…

Có 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

+ Trị giá hàng hoá trả lại cho người bán, ghi:

Nợ các 111, 112 (nếu thu ngay bằng tiền)

Nợ 331 – Phải trả cho người bán (khấu trừ vào nợ phải trả người bán)

Có 611 – Mua hàng (6112) (trị giá hàng hoá trả lại người bán)

Có 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

 + Khoản giảm giá hàng mua được người bán chấp thuận do hàng hoá không đúng phẩm chất, quy cách theo hợp đồng, ghi:

Nợ các 111, 112 (nếu thu ngay bằng tiền)

Nợ 331 – Phải trả cho người bán (khấu trừ vào nợ phải trả người bán)

Có 611 – Mua hàng (6112)

Có 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

– Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế tính, xác định trị  giá hàng tồn kho, trị giá hàng hoá đã gửi bán nhưng chưa xác định là đã  bán, trị giá hàng hoá xác định là đã bán:

+ Kết chuyển trị giá hàng hoá tồn kho và hàng gửi đi bán cuối kỳ, ghi:

Nợ 156 – Hàng hoá

Nợ 157 – Hàng gửi đi bán

Có 611 – Mua hàng.

+ Kết chuyển giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ 632 – Giá vốn hàng bán

Có 611 – Mua hàng (6112).